Organizator: Kajaki-na-skawie.pl

Zasady uczestnictwa:
W spływie mogą uczestniczyć kajakarze, którzy ukończyli 18 lat. W spływie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły lat 18-tu, pod warunkiem zgłoszenia się na spływ pod opieką osób pełnoletnich i będą posiadać zgodę rodziców lub osób prawnych na uczestnictwo w spływie. Uczestnicy spływu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Co najmniej 1 osoba na kajaku winna mieć ukończone 18 lat. Uczestnik spływu musi posiadać kamizelkę asekuracyjną (kamizelki zapewnia organizator).

Uczestnicy spływu zobowiązani są do:

  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed spływem,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wodzie,
  • podporządkowanie się zarządzeniom i decyzjom organizatorów,
  • niesienia pomocy w razie konieczności innym uczestnikom spływu.

Zabrania się:

  • spożywania napojów alkoholowych przed spływem i w trakcie jego trwania,
  • wywoływania niebezpiecznych sytuacji na wodzie, które mogłyby spowodować wypadek.

Należy zabrać:

  • odpowiedni strój dostosowany do spływu kajakowego, ew. suchą odzież na przebranie w razie zamoczenia.

Postanowienia końcowe:
1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z regulaminem spływu, oraz podporządkowanie się jego zasadom.
2. Uczestnictwo w spływie kajakowym odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.
3. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie, bez względu na umiejętność pływania.
4. Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo
5. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej.
6. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości .
7. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu lub używania środków odurzających.
8. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
9. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
10. Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody.
11. Cenne przedmioty / aparaty fotograficzne, telefony, dokumenty osobiste itp. / powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem lub utonięciem.
12. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
13. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody wg obowiązującego cennika.